Servisné podmienky

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Servisujem s.r.o., so sídlom Pluhová 51, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO 47412534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 92115/B (ďalej len „Servisujem s.r.o.” alebo „servisné stredisko“) a zákazníkom, ktorý si objednáva vykonanie pozáručného/záručného servisu mobilného telefónu, prípadne iného zariadenia v súlade s ustanovením § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Zákazník si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže prísť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotografie, videá, jednotlivé aplikácie, atď.) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát.
  3. Zákazník je povinný pred servisným zásahom si osobné dáta na zariadení sám zálohovať.
  4. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska.
  5. Zákazník si je vedomý a svojim podpisom súhlasí s resetovaním zariadenia do výrobných nastavení pričom dochádza k strate dát, za ktoré nie je zodpovedný servis a ani výrobca. 
  6. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení.
  7. Zariadenie po nadmernom mechanickom namáhaní, vystavení nadmernej vlhkosti, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku môže obsahovať skryté závady, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. 
  8. Servisné stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a poškodení zistených po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.
  9. Predpokladaný čas vykonania opravy sa odvíja od momentálnej dostupnosti náhradného dielu.
  10. V prípade ak má zákazník záujem o opravu zariadenia, ktoré vyžaduje špecifický náhradný diel, zákazník po odsúhlasení cenovej ponuky musí uhradiť zálohu pre daný diel. Po zaplatení zálohy bude diel objednaný bez možnosti storna objednávky, nakoľko takéto diely sú objednané na konkrétne sériové číslo a nemôžu sa používať na bežné opravy. 
  11. Pôvodné (poškodené, nefunkčné, atď.) náhradné diely zo zariadenia spoločnosť Servisujem s.r.o. odovzdá iba na vyžiadanie zákazníka do 7 dní od realizácie opravy/výmeny. Po tomto termíne nebude možné vyžiadanie pôvodných náhradných dielov z dôvodu pravidelnej ekologickej likvidácie.
  12. Spoločnosť Servisujem s.r.o. si vyhradzuje právo anulovať zálohovú čiastku za objednaný diel do 30 kalendárnych dní od kontaktovania zákazníka. Po šiestich mesiacoch máme právo podľa Občianskeho zákonníka prístroj ekologicky zlikvidovať alebo predať. Toto opatrenie je bohužiaľ nutné vzhľadom na obmedzené priestory prevádzky.
  13. Spoločnosť Servisujem s.r.o. si vyhradzuje právo na účtovanie skladného poplatku vo výške 5% z celkovej sumy opravy po siedmych pracovných dní od doručenia oznámenia o ukončený servisu.
  14. Servisujem s.r.o. si môže účtovať manipulačný poplatok v zmysle cenníka servisného strediska za diagnostiku, a to aj v prípade, ak nebolo možné opravu vykonať alebo ak bolo vykonanie opravy zákazníkom odmietnuté po vykonaní diagnostiky.  V prípade ak zákazník nesúhlasí s cenovým návrhom za opravu zariadenia bude zákazníkovy účtovaný poplatok v zmysle cenníka servisného strediska za diagnostiku.
  15. Zákazník sa oboznámil so záručnými podmienkami a svojím podpisom udeľuje spoločnosti iFix s.r.o. súhlas v zmysle zákona č. 122 / 2013 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v servisnom protokole spoločnosti Servisujem s.r.o.
  16. Zákazník si je vedomý, že kvôli servisnému zásahu do zariadenia musí odovzdať kontaktné a fakturačné údaje na základe účtovných a obchodných zákonov. Pri servisnom zásahu sa nijakým spôsobom nespracúvajú iné osobné údaje (fotografie a pod.) zákazníka okrem vopred dohodnutej zálohe údajov zo zariadenia, ktorá je chránená antivírusom, heslom a šifrovaním podľa zákona 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.
  17. Dohoda o spôsobe vybavenia reklamácie: predávajúci a kupujúci sa dohodli, že zákazník je povinný najneskôr na 30 – ty deň reklamáciu vyzdvihnúť osobne v mieste uplatnenia reklamácie. V prípade nevyzdvihnutia si reklamácie sa má zato, že reklamácia bola vybavená včas. Podrobné podmienky reklamačného poriadku a pozáručného servisu sú k dispozícii na internetovej stránke www.servisujem.sk
  18. Záručná doba na servisný úkon technika je 90 dní, na náhradný diel je 6 mesiacov.
  19. Záruka na prácu technika a menený diel sa nevzťahuje na:  Zariadenie vystavené nadmernej vlhkosti, prečistené a opravené výmenou náhradných dielov
  20. V prípade zistenia neodborného zásahu do zariadenia servisné stredisko nedrží záruku na prácu technika.
  21. Ak pri reklamačnom konaní nebude uznaná vada v rámci záruky, zákazník si hradí všetky náklady spojené s logistickými poplatkami a opravou.
  22. V prípade využitia služby Zvoz zariadenia kuriérom zákazník je povinný zoznámiť sa s prepravnými podmienkami kuriérskej spoločnosti (príslušnej tretej strany, v tomto prípade Direct Parcel Distribution) pred odoslaním zariadenia. Zvlášť podmienok týkajúcich sa zabalenia a hmotnosti zásielky a tieto podmienky dodržať. Servis neručí za spôsob zabalenia zasielaného zariadenia objednávateľom ani za prípadné škody vzniknuté na zásielke v dôsledku jeho prepravy od objednávateľa ku zhotoviteľovi, pretože nemá možnosť spôsob balenia zásielky ovplyvniť. V prípade, že zariadenie nebude dostatočne a podľa OP prepravnej spoločnosti zabalené, zákazník nemá nárok na uplatnenie náhrady škody.
  23. Zákazník má povinnosť si zariadenie skontrolovať po prevzatí od dopravcu alebo pri prevzatí na pobočke a v prípade poškodeného tovaru nahlásiť situáciu buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr do 24 hodín od prevzatia zariadenia. Pokiaľ tak neúčinní, bude prípadná reklamácia alebo odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho zamietnuté. V takýchto prípadoch postupujeme podľa obchodných a reklamačných podmienok prepravnej spoločnosti.
  24. Zákazník potvrdzuje, že prevzal zariadenie po servisnom zásahu. Zariadenie bolo opravené/servisované v súlade s dohodou. Podpisom protokolu o oprave zákazník potvrdzuje, že je oboznámený so stavom zariadenia po servise. Ďalej svojím podpisom potvrdzuje, že na zariadení nevznikli žiadne ďalšie poškodenia počas servisu. Výrobok si preberá bez výhrad.
  25. Odberateľ si prečítal zmluvné podmienky opravy a je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanických alebo tekutinou poškodených zariadení a svojím podpisom súhlasí s vykonaním a zmluvnými podmienkami opravy resp. servisného úkonu.

Upozornenie:

 • Poškodené a následne opravované zariadenie už nikdy nebude ako NOVÉ! Pri výmene resp. servise náhradných dielov môžu vzniknúť menšie nerovnosti, medzery medzi spojmi, malé oderky, znížená citlivosť ovládacích prvkov (tlačidlá ovládania, dotyková plocha).
 • Po servise zariadenia nie je garantovaná jeho pôvodná vodeodolnosť.
 • Servisné stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, poškodenia zariadenia alebo jeho súčastí, ktoré môžu vzniknúť pri servise zariadenia v ktorom sa nachádza nafúknutá alebo inak poškodená batéria. Takáto batéria sa môže vznietiť alebo explodovať.
Späť
WhatsApp
Messenger
E-mail

Main Menu