Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od zmluvy môže iba konečný spotrebiteľ – fyzická osoba.
Podnikateľom (nákup na firmu) nie je odstúpenie umožnené, nakoľko sa obchodný vzťah riadi Obchodným zákonníkom.

Náhradné diely zakúpené u nás sú označené našou záručnou plombou. Týmto spôsobom si označujeme náš tovar.

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
        zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej
        zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
        predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
        všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v
        lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke,
        predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný
        ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
        (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto
        bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
        zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od
        zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim. 

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.
        102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
        predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí
        služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak
        predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
        predaji na diaľku. 

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako
        je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,
        vlastností a funkčnosti tovaru. 

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba
        s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 
        a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,
            ktorý bol dodaný ako posledný, 
        b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu
            alebo posledného kusu, 
        c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
            prvého dodaného tovaru. 

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia
        lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti,
        že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou
        formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie
        od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané 
        predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
        predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
        podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý
        tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo
        a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,
        najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s
        kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady
        alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených
        v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu,
        ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od
        kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu
        alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar
        vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu
        týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
        prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,
          nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez
          zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
          kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou
          vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je
          povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok
          pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
          predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
          poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
          prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil
          povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
          s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
          Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť
          o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
          predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci
          pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby
          kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený
          alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: 
          a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške 
          b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
              pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. 
          Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu
          uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
          tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť
          od zmluvy, ktorej predmetom sú: 
          * predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
              mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
          *predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
              alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
          * predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
             počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
          * poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
             s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
             vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
          * predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
              kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do
              pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených
              nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty 
          nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Späť
WhatsApp
Messenger
E-mail

Main Menu